Тема 1 : Какво всъщност е самопознанието?

Източник: https://pixabay.com/fr

Самопознанието означава да познавате себе си, своята личност и умения, за да вземете решение как да се развие настоящата ви кариера или какви професии искате да упражнявате, като оцените вашия предишен професионален и личен опит, умения, знания, компетенции и интереси.

  • Важно е да определите професионалните си цели и нужни умения.
  • Трябва да определите как да идентифицирате, развивате и затвърдите тези умения: истински процес на самоанализ.
  • Това е задълбочено изследване на личностните ни характеристики (нагласи, слаби и силни страни, навици, постижения, опит…)
  • Трябва да познавате себе си много добре, за да предложите на пазара на труда решенията, които се очакват от вас. Въоръжени с това познание, ще можете да решите от кои компании, позиции, условия и т.н. се интересувате.
  • Анализирайте какво трябва да разбирате като артисти от всяка от споменатите по-горе личностни характеристики.
Източник: https://pixabay.com/fr
  • Нагласи: Те са определящи елементи на поведението (вродени и придобити); модели, чрез които поведението се адаптира към средата. Това е предразположението за извършване на физическа или умствена дейност. Като цяло те са вродени, но се насърчават и развиват или променят в резултат от различни стимули.
  • Експертиза: знанията, придобити в резултат на изучаването на даден предмет, и способността да се прилагат тези знания, което води до опит, практика и постижения в тази област. Свързана е с уменията и способността да се изпълни нещо. Обикновено се използва под израза “know how”.
  • Навици: Това са автоматични механизми на поведение, които обикновено използваме при маловажни или незначителни задачи.
  • Постижения: Това е рекапитулация на всичко, което сме постигнали през кариерата си.
  • Силни и слаби страни: Това са страни, от които трябва да се възползваме или които трябва да променим в поведението си. Познанията за тях се основават на опита и умението да бъдем критични към себе си.