Тема 1 Какво е Социално предприятие и как се стартира бизнес

Социалното предприятие е участник в в икономиката, чиято основна цел е създаването на социално въздействие, а не генериране на печалба за собственици или акционери. То работи, като предоставя стоки и услуги за пазара по иновативен начин и използва печалбите си предимно за постигане на социални цели. Управлява се по открит и отговорен начин и по-специално включва служители, потребители и заинтересовани страни, засегнати от търговската му дейност. Дефиницията на Инициативата за социално предприемачество на Европейската комисия включва три ключови измерения на социалното предприятие, които са разработвани и усъвършенствани през последното десетилетие, чрез използването на научна литература и европейски политики:

  • Предприемаческо измерение – ангажиране в непрекъсната икономическа дейност, което отличава социалните предприятия от традиционните организации с нестопанска цел, които преследват социална цел и генерират някаква форма на самофинансиране, но не е задължително да участват в стандартна търговска дейност.
  • Социално измерение – основна и изрична социална цел, която отличава социалните предприятия от традиционните търговски предприятия, които оперират с цел печалба.
  • Управленско измерение – съществуването на механизми за „заключване“ на социалните цели на организацията. По този начин социалните предприятия се разграничават още по-силно от търговските предприятия и традиционните организации с нестопанска цел.
Фигура 1. Три измерения на социалното предприятие (Wilkinson 2015)

На базата на трите измерения, посочени в горната илюстрация са установени следните основни критерии, които формират минималните условия, на които една организация трябва да отговаря, за да бъде категоризирана като социално предприятие, съгласно дефиницията на ЕС:

■ Организацията трябва да се занимава с икономическа дейност, което означава, че трябва непрекъснато да участва в дейности по производство и/или обмен на стоки и/или услуги.

■ Предприятието трябва да преследва изрична и основна социална цел: социална цел е тази, която е в полза на обществото – социалната цел за общото благо е причината за търговската дейност, която често е под формата на социални иновации.

■ Наличие на ограничения за разпределение на печалби и/или активи: целта на тези ограничения е да се даде приоритет на социалната цел пред печалбата, която основно се реинвестира за постигане на социални цели.

■ Организацията трябва да бъде независима, т. е. да има организационна автономия от държавата и другите традиционни търговски организации, които работят с цел печалба.

■  Управлението трябва да е приобщаващо, т. е. да отразява мисията на предприятието, като използва демократични процеси за вземане на решения и/или се фокусира върху социалната справедливост.