Тема 1: Определение за Критично мислене

Критичното мислене е умствен процес на активно и умело концептуализиране, прилагане, анализиране, синтезиране и/или оценяване на информация, събрана от или генерирана от наблюдение, опит, размисъл, разсъждение или комуникация, като ръководство за убеждение и действие.

В идеалната си форма то се основава на универсални интелектуални ценности, които надхвърлят понятия като: яснота, точност, прецизност, последователност, уместност, солидни доказателства, основателни причини, дълбочина, широта и справедливост.

Снимка от www.asana.com

Критичното мислене включва изследване на тези структури или елементи на мисълта, които са задължителни за всяко разсъждение: цел, проблем или въпрос; предположения; концепции; емпирична обосновка; разсъждения, водещи до заключения; последствия и последици; възражения от алтернативни гледни точки; референтна рамка.

Критичното мислене се свързва с отговора към различни променливи, проблеми и цели като включва комбинация от начини на мислене, сред които: научно, математическо, историческо, антропологическо, икономическо, морално и философско мислене.

Снимка от: www.maximizesuccessacademy.com