Тема 1: Разпознаване на ключови фактори и хора при изпълнението на социални проекти

Как да ги разпознаем?

Определянето на заинтересованите страни е процес по разбиране на заобикалящата среда, който ще предостави нужната информация за разработване на проекти за справяне със социалните проблеми. За да реализираме смислени проекти, които са търговски жизнеспособни и със социална стойност, е изключително важно да разберем пред какви проблеми са изправени хората в тяхната общност, за да планираме и предприемем подходящи действия. При определяне на заинтересованите страни могат да се използват следните четири категории, за да обхванат достатъчно широк спектър, както е подробно описано по-долу:

Правителство (местно/регионално/национално), притежаващо различни бюджети за предоставяне на подкрепа и услуги на обществото, важно е да се ангажирате с избрани членове и служители, ако се очаква на социалното предприятие да бъде възложена съответна доставка

Неправителствени организации (НПО, благотворителни организации и социални предприятия). Често партньори и поддръжници на социалните предприятия, които предоставят проекти и програми със социално значение и полза, особено ако са свързани със собствените цели и задачи на НПО.

Бизнес сектор – бизнесът все повече осъзнава необходимостта да взема участие в решаването на социалните проблеми, много компании помагат на социални проекти чрез различни фондове.

Гражданите (жители, работници, потребители на услуги, участници, доброволци и т.н.) изключително важно е всички проекти за социални действия да бъдат съвместно планирани с гражданите и техният ангажимент ще е отправната точка за всеки значим проект.

Παράδειγμα ομάδας Ενδιαφερομένων για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

 

Фрийман, Р.E (1984)

Кои са заинтересованите страни?

Всяко социално предприятие има уникален набор от заинтересовани страни – тези, които имат пряк или косвен интерес от работата на организацията. Заинтересованите страни могат да включват служители, клиенти, бенефициенти, местни лидери, финансисти и поддръжници и много други. Заинтересованите страни са онези индивиди или групи, които зависят от организацията за постигане на собствените си цели и от които на свой ред зависи организацията. Има доста такива заинтересовани страни в една голяма организация, както е показано в горната диаграма, затова е от съществено значение социалните предприемачи да познават ключовите заинтересовани страни, за да могат да работят и да комуникират с тях ефективно:

За да се определи как да се подходи и да се управляват взаимоотношенията с тези различни групи, които понякога имат различни и противоречиви интереси, е важно да се използва систематичен процес по разпознаването им. Този процес идентифицира очакванията и властта на заинтересованите страни и помага за определянето на приоритетните групи. Матрицата сила/интереси по-долу предлага модел, при който социалните предприемачи могат да разгледат онези заинтересовани страни, които имат интерес към тяхното предприятие и каква власт имат да влияят на предприятието (положително или негативно).

Един от начините за разпознаване и картографиране на заинтересованите страни е да използвате графиката, показана по-горе. Осите на тази графика са интерес и власт. Заинтересованите страни с голям интерес ще включват тези, които са особено активни в тяхната подкрепа. Тези с голяма власт са тези, които имат силно влияние върху работата на социалното предприятие.

Комбинацията от интерес и власт определя най-добрия подход към тези различни групи:

  1. Слаба власт, слаб интерес: Наблюдавайте ги с минимални усилия
  2. Слаба власт, голям интерес: Информирайте ги за работата си
  3. Силна власт, слаб интерес: Дръжте ги доволни, за да си осигурите продължаваща поддръжка
  4. Силна власт, голям интерес: Управлявайте отношенията с тях отблизо, за да поддържате силна връзка

Разпознаването и картографирането на заинтересованите страни трябва също да включва провеждане на вторични проучвания чрез издания като търговски списания, индустриални изследвания, профили в LinkedIn, длъжностни характеристики и други социални профили. Тези проучвания помагат да се изгради профил на ключовите заинтересовани страни на социалното предприятие. Профилът трябва да описва подробно „предисторията“ на всяко лице, професия, какво може вашето предприятие да предложи конкретно и какви са пречките, с които може да се сблъскате. Събирането на цялата информация за заинтересованите страни на практика гарантира, че ключовите профили ще станат отправна точка за вашата цялостна маркетингова стратегия. Опознаването на вашите заинтересовани страни ще ви позволи да се поставите на тяхно място и наистина да разберете какво ги мотивира да вземат решение да купуват от вашето социално предприятие или да работят с него.

Тази информация трябва да използвате всеки път, когато подготвяте някакъв вид комуникация със заинтересованите страни – писмена, устна или друга. Профилите на ключовите ви заинтересовани страни трябва да бъдат в основата на вашата цялостна маркетингова стратегия, нужно е да идентифицирате четири или пет силни страни и около тях да оформите уникални ключови послания, такива, които с най-голяма вероятност ще отговорят на изискванията на всяка заинтересована страна. Това ще ви помогне да изградите таргетирани маркетингови послания и в крайна сметка да засилите въздействието на вашето предприятие.