Тема 2: Индивидуални фактори

Членовете на семейството, колегите, ръководителите и подчинените имат различни очаквания към служителя. Невъзможността да се разберат или комуникират тези очаквания води до неяснота на ролите/конфликт на ролите, което поражда стрес за служителя. Присъщи личностни качества като нетърпение, агресия, и постоянно усещане за наближаващ краен срок, наред с други, допринасят за стреса на служителите. Семейните проблеми, личните финансови проблеми и резките промени в работата допринасят за стреса.