Тема 2: Как да използваме маркетинга в нашия бизнес

Какво представлява маркетинговият микс?

Маркетинговият микс се отнася до правилото, че за да бъде маркетингът ефективен, той трябва да включва различни елементи, които работят във взаимодействие помежду си. Терминът обикновено се отнася до това, което е известно като 4Р:

  • Продукт (Product)
  • Цена (Price)
  • Дистрибуция (Place)
  • Промоция (Promotion)

Продукт

Продуктът включва вземането на решение какви стоки или услуги да се предлагат на клиентите. Продуктът или услугата трябва да задоволяват нуждите на клиента. Продуктът осигурява основната стойност за клиента и всички останали елементи трябва да поддържат и подсилват продуктовата стойност. Важен елемент на продуктовата стратегия е разработването на нови продукти. Продуктовите решения включват избор на търговско име, типа на опаковката, както и услугите, които ще съпътстват предлагането на продукта.

Цена

Цената е стойността, която клиентът е готов да плати за продукта. Цената е изражение на това, което компанията получава на база единица реализиран продукт. Всички останали елементи на маркетинговия микс представляват разходи. Специалистите по маркетинг трябва да бъдат много внимателни, за да определят правилната цена като вземат предвид всички фактори, които влияят върху определянето й. В сравнение с другите елементи на маркетинговия микс цената може да се променя лесно. Но една необмислена промяна в цената може да промени мнението на клиентите за стойността на маркетинговия микс.

Дистрибуция

Дистрибуцията включва решения относно каналите за продажба, които ще се използват, местоположението на търговските обекти, методите на транспортиране и нивата на запасите, които трябва да се поддържат. Продуктът трябва да бъде наличен в точното количество, в точното време и на точното място. Каналите за дистрибуция изпълняват три различни функции. Те пренасят продуктите от производителя до клиентите, предават информация от производителя към клиентите и получават плащане от клиентите към производителя.

Промоция

Промоцията се отнася до решенията, които трябва да се вземат по отношение на промоционалния микс: реклама, лични продажби, търговски промоции, изложби, спонсорство и връзки с обществеността. Чрез тези средства целевата аудитория се осведомява за съществуването на продукта и неговите отличителни предимства. Обикновено компанията осъществява първия си контакт с клиентите чрез своите промоционални усилия. Клиентът не купува даден продукт, ако не е формирал определени очаквания за него. Именно тези очаквания се формират от промоцията на продукта. Правилно използвана, промоцията може да повиши очакванията на клиентите и да стимулира продажбите.

Правилото за 4P може да се обобщи като създаване на точния продукт, с правилна цена, на правилното място, в правилното време!