Тема 2: Препятствия в процеса на вземане на решения

Фактори, свързани с информацията:

 • Липса на информация;
 • Неточна или непълна информация;
 • Наличие на прекалено много информация.

Липса на знания и опит за вземане на решения (особено „важни“) :

 • Липса на знания относно процедурите за вземане на решения;
 • Липса на умения и ограничен опит във важни процеси на вземане на решения;
 • Недостатъчна увереност в собствените умения за вземане на решения.

Фактори, свързани с човека:

 • Антагонистични подбуди;
 • Конфликт на ценности, интереси и способности;
 • Дарби и таланти. Хората с многобройни интереси и възможности са склонни да вземат по-трудно решения;
 • Ограничени интереси или способности, които предоставят ограничен набор от алтернативи за избор;
 • Междуличностни конфликти;
 • Тревожност;
 • Ограничена самоувереност или ефикасност;
 • Вземането на решения е възпрепятствано от неспособността на лицето да изготвя планове и да ги изпълнява.

Това са само някои от проблемите, които могат да възникнат във връзка с вземането на решения.

Етапи в процеса на вземане на решения

Снимка от Canva.com