Тема 2 Разпознаване на различни типове управление/юридически структуриСоциалното предприятие в Европа е динамична и разнообразна предприемаческа единица, обединяваща стремежа към нови бизнес модели, които съчетават икономическа дейност със социална мисия и насърчаваща растежа. Фигура 2 идентифицира клъстерите на социалните предприятия в цяла Европа, техните определящи характеристики и екосистемата, в която се осъществява развитието им. Въпреки че в цяла Европа има нарастващ интерес и сближаване във възгледите за определящите характеристики на социалното предприятие, разбирането и подходите към социалното предприятие се различават значително в отделните (а понякога дори в рамките на) съответните страни. Няма единна правна форма за социални предприятия. Много социални предприятия работят под формата на социални кооперации, някои са регистрирани като частни компании с ограничена отговорност, а голяма част от тях са организации с нестопанска цел, като НПО, асоциации, доброволчески организации, благотворителни организации или фондации. Въпреки разнообразието си, социалните предприятия работят основно в следните четири области:

  • Работна интеграция – обучение и интеграция на хора с увреждания и безработни
  • Лични здравни и социални грижи – здравеопазване, благополучие и медицински грижи, професионално обучение, образование, здравни услуги, услуги за грижи за деца, услуги за възрастни хора или помощ за хора в неравностойно положение
  • Локално развитие на райони в неравностойно положение – социални предприятия в отдалечени селски райони, схеми за развитие/възстановяване на ниво квартал в градските райони, помощи за развитие
  • Други – включително рециклиране, опазване на околната среда, спорт


Фигура 2. Карта на социалните предприятия и тяхната еко-система в Европа (Wilkinson 2015)