Тема 3: Етапи в процеса на вземане на решения

Хората обикновено преминават през следните етапи преди или по време на процеса по вземане на решение:
  1. Запознаване. Усещане за нарастващ дискомфорт и необходимост от промяна/вземане на решение. Това усещане може да е резултат както от вътрешен, така и от външен натиск.
  2. Оценка/преценка.Самооценка и оценка на ситуацията, която трябва да се промени. Човек трябва да е наясно и да може да дефинира проблема, преди да се опита да го реши. Хората често се изкушават да подхождат към процеса на вземане на решения чрез преодоляване на периферни проблеми, вместо на истинския проблем.
  3. Проучване и събиране на информация. Съберете точна, подробна и релевантна информация за определени проблеми, които трябва да бъдат променени, или пък за себе си. Освен това трябва да изготвите списък с помощни средства. Информацията, необходима за вземането на важни решения, може да включва и: обучение, постижения, опит, интереси, факти за работата и др.
  4. Избор на най-доброто решение. Това трябва да става по гъвкав начин, тъй като е възможно решението, което може да отговори на нуждите на клиента в настоящия момент, може да се окаже неподходящо след известно време поради честите промени в живота.
  5. Изпълнение.Едно решение не може да бъде успешно без план за действие. Той включва стъпките, които клиентът ще предприеме, свързаните с тях крайни срокове и продължителност и наличните ресурси за всяка стъпка. Добрият план трябва да сведе до минимум изненадите и да предвиди трудностите – въпреки че няма план, който да може да обхване всички непредвидени ситуации.
  6. Текуща оценка.Тя позволява на клиента да прави корекции и да проверява дали е постигнат желаният резултат. Трябва да сме готови да преразгледаме ситуацията, да се адаптираме отново и да останем гъвкави. Това е важна стъпка, тъй като много хора не осъзнават кога и как са постигнали дадена цел; по този начин те не вярват, че са способни да си поставят и да постигнат целите си.
Снимка от Canva.com