Тема 5: Поставянето на цели като част от процеса на вземане на решения

Много хора, независимо от техните знание, специализация, опит и експертиза, имат проблем при поставянето на цели и вземане на решения.

В зависимост от времето, необходимо за изпълнението им, кариерните цели могат да бъдат разделени на:

  • Краткосрочни;
  • Средносрочни;
  • Дългосрочни.

Необходимото време е строго индивидуално за всеки клиент – някои клиенти се чувстват комфортно да си поставят дългосрочни цели за период от една година, докато за други дългосрочната цел предполага период от 5 години, а едногодишните цели се възприемат като средносрочни. По-важното тук е как хората определят целите си. Това може да им помогне да разберат колко дълбоко са свързани с всяка една цел и дали зад конкретна цел не се крият други цели.

Снимка от Canva.com

Ефективно поставената цел може да бъде описана чрез модела RUMBAS – съкращение, което включва най-съществените елементи и характеристики на целта – тя трябва да бъде:

  • Realistic (Реалистична) – целта може да предполага умерено ниво на трудност и да е постижима като цяло, но трябва да е постижима за конкретния човек. Например – да отидеш в открития космос е реалистична цел по принцип (технически е възможно), но може да не е реалистична за определен човек по много причини;
  • Understandable (Разбираема) – трябва да е възможно целта да бъде формулирана, предадена и разбрана от другите;
  • Measurable (Измерима) – промяната и прогресът при постигане на целта трябва да могат да се проследяват и измерват;
  • Behavioral (Поведенческа) – целта трябва да включва конкретни действия от човека;
  • Achievable (Постижима) – целта е напълно реалистична и постижима;
  • Specific (Специфична) – целта трябва да може да бъде описана с помощта на едно или повече проследими действия. Тя трябва да бъде формулирана по конкретен, а не по абстрактен начин. Вместо да се използват прилагателни имена и абстрактни описания, хората трябва да бъдат насърчавани да използват глаголи, съществителни имена, мерни единици и т.н.
Снимка от Canva.com