Тема 6: Планът за действие като част от процеса на вземане на решения

Добрият план за действие може да бъде основен фактор в процеса на вземане на решения. Често хората са блокирани от самата цел и не виждат стъпките, които могат да направят към нея. Планът е визията как хората ще постигнат целите си. Без тази визия процесът на вземане на решения може да бъде само мечта.

Добрият план за действие е като добре оформена пътна карта, който трябва да се следва, за да се постигне целта. Той трябва да бъде гъвкав, да предлага алтернативни “маршрути” (като план А и план Б) и да съдържа:

  • Добре дефинирани дългосрочни цели (базирани на по-малки стъпки; краткосрочен план за действие за постигане на междинни цели);
  • Алтернативни цели;
  • Специфични ресурси за постигане на целите (човешки ресурси, финансови ресурси, време и др.);
  • Стъпки за действие;
  • Добър график;
  • Списък с възможни препятствия;
  • Стратегии за справяне с очакваните проблеми.

Да не забравяме, че дори най-добрият план за действие може да бъде ограничен от очаквани и неочаквани пречки – които могат да бъдат вътрешни или външни за лицето.

Снимка от Canva.com