Θέμα 1: Αναγνώριση των βασικών παραγόντων και των ατόμων στην υλοποίηση κοινωνικών έργων

Τι είναι η χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων;

Η χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται για την κατανόηση του τοπίου που θα δικαιολογήσει την ανάπτυξη των έργων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων. Για να υλοποιήσουμε ουσιαστικά έργα που είναι εμπορικά βιώσιμα και έχουν κοινωνική αξία, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα στην κοινότητά τους, προκειμένου να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις κατάλληλες ενέργειες. Κατά τη χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες για να συμπεριλάβουν το ευρύτερο φάσμα, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Κυβέρνηση (Τοπική/περιφερειακή/Εθνική & Διεθνής) που διαθέτει μια σειρά από προϋπολογισμούς για την παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στην κοινωνία. Είναι σημαντικό να συνεργαστεί με εκλεγμένα μέλη και στελέχη, εάν οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρόκειται να ενεργήσουν ως φορείς υλοποίησης και να τους ανατεθεί να το πράξουν.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ, Φιλανθρωπικές οργανώσεις και Κοινωνικές Επιχειρήσεις). Συχνά, πρόκειται για εταίρους και υποστηρικτές των κοινωνικών επιχειρήσεων που προσφέρουν έργα και προγράμματα κοινωνικού οφέλους, ειδικά εάν συνδέονται με τους σκοπούς και τους στόχους της ίδιας της ΜΚΟ.

Επιχειρηματικός τομέας – όλο και περισσότερο, οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν την ανάγκη να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, πολλές επιχειρήσεις ενισχύουν τα κοινωνικά έργα μέσω καταπιστευμάτων.

Πολίτες (κάτοικοι, εργαζόμενοι, χρήστες υπηρεσιών, συμμετέχοντες, εθελοντές κ.λπ.). Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα έργα κοινωνικής δράσης να συν-σχεδιάζονται και να προσελκύουν τη συμμετοχή των απλών πολιτών, αυτό στην πραγματικότητα θα πρέπει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης για οποιοδήποτε ουσιαστικό έργο.

Παράδειγμα ομάδας Ενδιαφερομένων για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

 

Freeman, R.E (1984)

Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι;

Κάθε κοινωνική επιχείρηση έχει ένα μοναδικό σύνολο ενδιαφερομένων – αυτούς που έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για το έργο του οργανισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να περιλαμβάνουν εργαζόμενους, πελάτες, δικαιούχους, τοπικούς ηγέτες, χρηματοδότες και υποστηρικτές, καθώς και πολλούς άλλους. Οι ενδιαφερόμενοι είναι εκείνα τα άτομα ή οι ομάδες που εξαρτώνται από έναν οργανισμό για να εκπληρώσουν τους δικούς τους στόχους και από τους οποίους, με τη σειρά τους, εξαρτάται ο οργανισμός. Υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι σε έναν μεγάλο οργανισμό, όπως περιγράφεται στο παραπάνω διάγραμμα, και είναι σημαντικό οι κοινωνικοί επιχειρηματίες να γνωρίζουν τους βασικούς ενδιαφερόμενους ώστε να μπορούν να δικτυωθούν και να επικοινωνήσουν μαζί τους αποτελεσματικά:

Προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος προσέγγισης και διαχείρισης αυτών των διαφορετικών ομάδων, οι οποίες μερικές φορές έχουν διαφορετικά και αντικρουόμενα συμφέροντα, μπορεί να είναι χρήσιμη μια συστηματική μέθοδος χαρτογράφησης. Η χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων προσδιορίζει τις προσδοκίες και την ισχύ τους και βοηθά στην κατανόηση των ομάδων προτεραιότητας. Ο παρακάτω πίνακας ισχύος / ενδιαφέροντος απεικονίζει ένα μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο οι κοινωνικοί επιχειρηματίες μπορούν να εξετάσουν τους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται για την επιχείρησή τους και την πιθανότητα να έχουν την ισχύ να επηρεάσουν την επιχείρηση (θετικά ή αρνητικά).

Ένας τρόπος για τη διεξαγωγή χαρτογράφησης των ενδιαφερομένων είναι να χρησιμοποιήσετε το πλέγμα που απεικονίζεται παραπάνω. Οι άξονες αυτού του πλέγματος είναι το ενδιαφέρον και η ισχύς. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υψηλό ενδιαφέρον θα είναι ιδιαίτερα ενεργοί στην υποστήριξή τους. Εκείνοι που έχουν υψηλή ισχύ θα έχουν βαθιά επιρροή στο έργο της κοινωνικής επιχείρησης.

Ο συνδυασμός ενδιαφέροντος και ισχύος καθορίζει την καλύτερη προσέγγιση απέναντι σε αυτές τις διαφορετικές ομάδες:

1.Χαμηλή ισχύς, χαμηλό ενδιαφέρον: Παρακολούθηση με ελάχιστη προσπάθεια

2.Χαμηλή ισχύς, υψηλό ενδιαφέρον: Διατηρήστε τους ενημερωμένους για την εργασία σας

3.Υψηλή ισχύς, χαμηλό ενδιαφέρον: Διατηρήστε τους ικανοποιημένους ώστε να εξασφαλίσετε τη συνεχή υποστήριξη

4.Υψηλή ισχύς, υψηλό ενδιαφέρον: Διαχειριστείτε τους προσεκτικά ώστε να διατηρήσετε μια ισχυρή σχέση

Η χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δευτερογενούς έρευνας μέσω διαύλων όπως εμπορικά περιοδικά, μελέτες για τον κλάδο, προφίλ στο LinkedIn, περιγραφές θέσεων εργασίας και άλλα κοινωνικά προφίλ. Αυτή η έρευνα βοηθά στη δημιουργία ενός προφίλ των βασικών ενδιαφερομένων μιας κοινωνικής επιχείρησης και θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς το «ιστορικό» κάθε ονόματος, επαγγέλματος, τι μπορεί να τους προσφέρει η επιχείρησή σας και τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Η εφαρμογή των γνώσεων των βασικών ενδιαφερομένων σας διασφαλίζει ότι τα προφίλ τους κατέχουν κεντρική θέση στη συνολική στρατηγική εμπορίας (marketing). Η γνωριμία με τους ενδιαφερομένους σας θα σας επιτρέψει να βρεθείτε στη θέση τους και να κατανοήσετε πραγματικά τι τους ωθεί να πάρουν την απόφαση να αγοράσουν από την κοινωνική σας επιχείρηση ή να συνεργαστούν με αυτήν.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα προφίλ κάθε φορά που προετοιμάζετε οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους, σε γραπτή, προφορική ή άλλου είδους μορφή, καθώς και για να ενημερώνετε κάθε πτυχή της εμπορίας (marketing) σας. Τα προφίλ των βασικών σας ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση στη συνολική στρατηγική εμπορίας (marketing) και θα πρέπει να στοχεύετε στον εντοπισμό τεσσάρων ή πέντε ισχυρών σημείων, καθώς και στη δημιουργία μοναδικών βασικών μηνυμάτων που είναι πιθανό να έχουν απήχηση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό σας βοηθά να δημιουργήσετε στοχευμένα μηνύματα εμπορίας (marketing) και, τελικά, να ενισχύσετε τον αντίκτυπο της επιχείρησής σας.