Θέμα 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  • Η λήψη αποφάσεων είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων επιλογών. Κάθε απόφαση περιορίζεται από τις προσωπικές ικανότητες του ατόμου (τι μπορεί να κάνει) και τα κίνητρά του (τι θέλει να κάνει και να πετύχει).
  • Η λήψη αποφάσεων είναι η επεξεργασία πληροφοριών που οδηγεί σε μια συγκεκριμένη επιλογή. Κάθε απόφαση προϋποθέτει τη συμμετοχή σε μια συγκεκριμένη πορεία δράσης και την παραμέληση άλλων [Dictionary of Counselling, 1993, p. 47].
  • Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων γίνονται με βάση τη μελέτη πολλαπλών επιλογών προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η λήψη αποφάσεων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, καθώς περιλαμβάνει τις προσωπικές αξίες, τις πεποιθήσεις, τα δικά του ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις, τις συνήθειες, την εμπειρία και πολλά άλλα.
  • Σε πολλές καταστάσεις στη ζωή μας, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις – αλλά η καθεμία είναι διαφορετική από τις άλλες. Ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται την ανάγκη για αλλαγή ως εσωτερική ανάγκη ή αναγκαιότητα που επιβάλλεται από το περιβάλλον. Το επίπεδο αποτελεσματικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εξαρτάται από το επίπεδο αυτογνωσίας.