Θέμα 2: ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Παράγοντες που σχετίζονται με τις πληροφορίες:

 • Ελλειψη πληροφόρησης;
 • Ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες.
 • Πάρα πολλές διαθέσιμες πληροφορίες.

Έλλειψη γνώσης και εμπειρίας στη λήψη αποφάσεων (ιδιαίτερα «σημαντικές»):

 • Έλλειψη γνώσης σχετικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • Έλλειψη δεξιοτήτων και περιορισμένη εμπειρία σε σημαντικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 • Ανεπαρκής εμπιστοσύνη στις δικές του δεξιότητες λήψης αποφάσεων.

Παράγοντες που σχετίζονται με το άτομο:

 • Ανταγωνιστικά κίνητρα.
 • Σύγκρουση αξιών, συμφερόντων ή ικανοτήτων.
 • Ταλέντο και δώρα. Άτομα με πολλά ενδιαφέροντα και ευκαιρίες δυσκολεύονται να λάβουν αποφάσεις.
 • Περιορισμένα ενδιαφέροντα ή ικανότητες, παρέχοντας ένα περιορισμένο σύνολο εναλλακτικών επιλογών.
 • Διαπροσωπικές συγκρούσεις
 • Ανησυχία
 • Περιορισμένη αυτοπεποίθηση ή αυτο-αποτελεσματικότητα.
 • Η λήψη αποφάσεων παρεμποδίζεται από την αδυναμία του ατόμου να καταρτίσει σχέδια και να τα εφαρμόσει.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων.

ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ