Θέμα 1: Οργανωτικοί παράγοντες

Καθώς αυξάνεται το οργανωτικό άγχος και η πολυπλοκότητα, αυξάνεται και ο αριθμός των οργανωτικών μεταβλητών που προκαλούν άγχος στο προσωπικό.

Μερικά από αυτά τα στοιχεία είναι:

  • Διακρίσεις στη δομή αμοιβών/μισθών
  • Αυστηροί έλεγχοι και κανόνες
  • Επικοινωνία που είναι αναποτελεσματική
  • Η επιρροή των άλλων
  • Στόχοι σε σύγκρουση
  • Πιο επίσημη και κεντρική οργανωτική δομή
  • Οι δυνατότητες προώθησης είναι περιορισμένες.
  • Η έλλειψη συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων.
  • Οι διευθυντές έχουν υπερβολική επιρροή στο προσωπικό τους.