Θέμα 1: Ορισμός της κριτικής σκέψης

Η κριτική σκέψη είναι η διανοητικά πειθαρχημένη διαδικασία ενεργητικής και επιδέξιας σύλληψης, εφαρμογής, ανάλυσης, σύνθεσης ή/και αξιολόγησης πληροφοριών που συλλέγονται από, ή δημιουργούνται από, παρατήρηση, εμπειρία, προβληματισμό, συλλογισμό ή επικοινωνία, ως οδηγό πίστης και δράσης.

Στην υποδειγματική του μορφή, βασίζεται σε καθολικές πνευματικές αξίες που υπερβαίνουν τους διαχωρισμούς του θέματος: σαφήνεια, ακρίβεια, συνέπεια, συνάφεια, βάσιμες αποδείξεις, καλοί λόγοι, βάθος, εύρος και δικαιοσύνη.

Πηγή: www.asana.com

Συνεπάγεται την εξέταση αυτών των δομών ή των στοιχείων της σκέψης που εμπεριέχονται σε όλους τους συλλογισμούς: σκοπός, πρόβλημα ή ερώτηση στο θέμα, υποθέσεις, έννοιες, εμπειρία, συλλογισμός που οδηγεί σε συμπεράσματα· επιπτώσεις και συνέπειες· αντιρρήσεις από εναλλακτικές απόψεις· και πλαίσιο αναφοράς.

Η κριτική σκέψη – ανταποκρινόμενη σε ποικίλα θέματα , ζητήματα και σκοπούς – ενσωματώνεται σε μια οικογένεια συνυφασμένων τρόπων σκέψης, μεταξύ των οποίων: επιστημονική σκέψη, μαθηματική, ιστορική, ανθρωπολογική, οικονομική, ηθική και φιλοσοφική σκέψη.

Πηγή: www.maximizesuccessacademy.com