Θέμα 1 Ορισμός της ομαδικής εργασίας

Σύμφωνα με το Cambridge English Dictionary, η «ομαδική εργασία» είναι η δραστηριότητα της συνεργασίας σε μια ομάδα με άλλα άτομα, ειδικά όταν αυτή είναι επιτυχής. Ο Nieto-Rodriguez (2019) εξηγεί ότι οι ομάδες υψηλών επιδόσεων είναι ένας συνδυασμός αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, κατανόησης μεταξύ των ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο και αφοσίωσης σε έναν κοινό στόχο. Για τον Kreitner (2002), η αποτελεσματικότητα της ομαδικής εργασίας μετριέται με τα συλλογικά αποτελέσματα και η ηγεσία αποτελεί ένα κοινό καθήκον.

Εικόνα από το Canva.com

Το μοντέλο ανάπτυξης ομάδας κατά Tuckman περιλαμβάνει 4 στάδια:

 1. Σχηματισμός (Forming)
 2. Ανταλλαγή Ιδεών (Storming)
 3. Διαμόρφωση Συμπεριφορών (Norming)
 4. Εκτέλεση (Performing).

Ο Nieto-Rodriguez συνοψίζει τη λίστα ελέγχου μιας επιτυχημένης ομάδας στα ακόλουθα σημεία:

 • Να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον,
 • Να καθορίζουν τους στόχους της ομάδας,
 • Να καθορίζουν τις προσδοκίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις αξίες,
 • Να καθορίζουν τον πρωταρχικό σκοπό,
 • Να κατανέμουν τις ευθύνες,
 • Να καθιερώσουν μια πολιτική επίλυσης προβλημάτων,
 • Να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις,
 • Να επιλύουν τις συγκρούσεις
 • Να παρέχουν συνεχή ανατροφοδότηση.