Θέμα 1: Τι είναι τα όρια;

Τα όρια διαφέρουν από τα εμπόδια, αφού ένα εμπόδιο ορίζει έναν χώρο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Ένα όριο αποτελεί μια νοητή γραμμή που σηματοδοτεί το άκρο ενός πράγματος. Τα όρια αφορούν σε κατάλληλες και ακατάλληλες συμπεριφορές και μπορεί να είναι φυσικά , διανοητικά ή συναισθηματικά. Τα φυσικά όρια αφορούν στον προσωπικό σας χώρο και τα όρια όταν βρίσκεστε γύρω από τους συνεργάτες σας. Τα διανοητικά όρια αντικατοπτρίζουν τις δικές σας αξίες και ιδέες. Τα συναισθηματικά όρια σχετίζονται με το πώς νιώθετε σε διαφορετικές περιστάσεις και με την ενσυναίσθηση.

Visual taken from Canva.com