Θέμα 2 Αναγνώριση διαφορετικών τύπων διακυβέρνησης / νομικών δομών

Το Social Enterprise στην Ευρώπη είναι ένα δυναμικό, ποικιλόμορφο και πρωτοποριακό κίνημα που περικλείει την ορμή για νέα επιχειρηματικά μοντέλα που συνδυάζουν την οικονομική δραστηριότητα με την κοινωνική αποστολή και την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.
Το Σχήμα 2 προσδιορίζει τις «εθνικές οικογένειες» των κοινωνικών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, τα καθοριστικά χαρακτηριστικά τους και το οικοσύστημα εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αν και υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον και σύγκλιση απόψεων σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τα χαρακτηριστικά καθορισμού μιας κοινωνικής επιχείρησης, η κατανόηση και οι προσεγγίσεις της κοινωνικής επιχείρησης διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ (και μερικές φορές ακόμη και εντός) των χωρών.
Δεν υπάρχει ενιαία νομική μορφή για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν με τη μορφή κοινωνικών συνεταιρισμών, ορισμένες είναι εγγεγραμμένες ως ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, άλλες είναι επιχειρήσεις αμοιβαίας συνεργασίας και πολλές από αυτές είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί για τη διανομή σε απόρους όπως τα ταμεία πρόνοιας, οι ΜΚΟ, οι ενώσεις, οι εθελοντικές οργανώσεις, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις ή τα ιδρύματα. Παρά την ποικιλομορφία τους, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής τέσσερις τομείς:

  • Εργασιακή ενσωμάτωση – κατάρτιση και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και των ανέργων,
  • Προσωπική Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα – υγεία, ευημερία και ιατρική περίθαλψη, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, υπηρεσίες για ηλικιωμένους ή βοήθεια για μειονεκτούντα άτομα,
  • Τοπική ανάπτυξη μειονεκτουσών περιοχών – κοινωνικές επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, προγράμματα ανάπτυξης / αναβάθμισης γειτονιών σε αστικές περιοχές, αναπτυξιακή βοήθεια,
  • Άλλα – συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του αθλητισμού.

Σχήμα 2. Ένας χάρτης των κοινωνικών επιχειρήσεων και των οικοσυστημάτων τους στην Ευρώπη (Wilkinson 2015)