Θέμα 2 Προσδιορισμός των τρόπων εμπορίας (marketing) μιας επιχείρησης.

Τι είναι το μείγμα εμπορίας (marketing);

Το μείγμα εμπορίας (marketing) αναφέρεται στην πεποίθηση ότι για να είναι αποτελεσματική η εμπορία (marketing) πρέπει να περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία που λειτουργούν σε συνδυασμό μεταξύ τους. Ο όρος αναφέρεται γενικά σε αυτό που είναι γνωστό ως τέσσερα P:

  • Προϊόν (Product)
  • Τιμή (Price)
  • Τοποθεσία (Place)
  • Προώθηση (Promotion)

Προϊόν (Product)

Το Προϊόν (Product) περιλαμβάνει την απόφαση για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφερθούν στους πελάτες. Το προϊόν ή η υπηρεσία εξυπηρετεί τη βασική ανάγκη του πελάτη. Παρέχει την πρωταρχική αξία στον πελάτη και όλα τα άλλα στοιχεία θα πρέπει να ενισχύουν την πρόταση αξίας του προϊόντος. Ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι αποφάσεις για τα προϊόντα περιλαμβάνουν επιλογές σχετικά με τις επωνυμίες, τη συσκευασία και τις υπηρεσίες που συνοδεύουν την προσφορά τους.

Τιμή (Price)

Η Τιμή (Price) είναι το κόστος που είναι διατεθειμένος ο πελάτης να πληρώσει για το προϊόν και ο τρόπος με τον οποίο διατίθεται. Αντιπροσωπεύει σε μοναδιαία βάση αυτό που λαμβάνει η εταιρεία για το προϊόν που διατίθεται στην αγορά. Όλα τα άλλα στοιχεία του μείγματος εμπορίας (marketing) αντιπροσωπεύουν το κόστος. Τα άτομα που ασχολούνται με την εμπορία (marketing) πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά για να καταλήξουν σε μια τιμή και να εξετάσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό της. Σε σύγκριση με άλλα στοιχεία του μείγματος εμπορίας (marketing), η τιμή μπορεί να αλλάξει εύκολα. Όμως, μια άστοχη αλλαγή στην τιμή μπορεί να αλλάξει τις αντιλήψεις των πελατών σχετικά με την αξία του μείγματος εμπορίας (marketing).

Τοποθεσία (Place)

Η Τοποθεσία (Place) περιλαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τους διαύλους διανομής που θα χρησιμοποιηθούν, την τοποθεσία των καταστημάτων, τις μεθόδους μεταφοράς και τα επίπεδα αποθεμάτων που θα τηρηθούν. Το προϊόν πρέπει να είναι διαθέσιμο στη σωστή ποσότητα, στον σωστό χρόνο και τόπο. Οι δίαυλοι διανομής εκτελούν τρεις διακριτές λειτουργίες. Μεταφέρουν τα προϊόντα από τον κατασκευαστή στους πελάτες, μεταφέρουν πληροφορίες από τον κατασκευαστή στους πελάτες και λαμβάνουν την πληρωμή από τους πελάτες για τον κατασκευαστή.

Προώθηση (Promotion)

Η Προώθηση (Promotion) αφορά στις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με το μείγμα προώθησης: τη διαφήμιση, τις προσωπικές πωλήσεις, τις προωθητικές ενέργειες πωλήσεων, την έκθεση, τη χορηγία και τις δημόσιες σχέσεις. Με αυτά τα μέσα, το κοινό-στόχος ενημερώνεται για την ύπαρξη του προϊόντος και τα οφέλη του. Συνήθως, η εταιρεία δημιουργεί την πρώτη της επαφή με τους πελάτες μέσω των προσπαθειών προώθησης. Ένας πελάτης δεν αγοράζει ένα προϊόν, εκτός εάν έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες προσδοκίες για αυτό. Η προώθηση διαμορφώνει τις προσδοκίες των πελατών για το προϊόν. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να αυξήσει τις προσδοκίες των πελατών και τις πωλήσεις.

Τα 4 P συνοψίζονται ως εξής: τοποθέτηση του σωστού προϊόντος, στη σωστή τιμή, στη σωστή τοποθεσία, τη σωστή στιγμή!