Θέμα 2 Τύποι ομάδων

  1. Αυτοδιαχειριζόμενη Ομάδα

Μια ομάδα ατόμων που εργάζονται από κοινού για έναν κοινό στόχο. Ο ηγέτης της ομάδας είναι και ομαδικός παίκτης. Σύμφωνα με τον Decker, αυτή «η ομάδα είναι περισσότερο προσανατολισμένη στους στόχους και καθώς τα μέλη της ομάδας έχουν την ευκαιρία να μάθουν από άλλα μέλη, η συμμετοχή και η συνεργασία τους βελτιώνεται».

  1. Ομάδα επίλυσης προβλημάτων

Οι ομάδες επίλυσης προβλημάτων έχουν καινοτόμες ιδέες, είναι ευέλικτες και βαθιά αφοσιωμένες στους σκοπούς τους.

  1. Εικονική ομάδα

Οι εικονικές ομάδες είναι ομάδες που εργάζονται από απόσταση χρησιμοποιώντας την τεχνολογία (για παράδειγμα, το Διαδίκτυο) για να επικοινωνήσουν. Μπορούν να είναι πραγματικά αποτελεσματικές, αλλά μπορεί να μην έχουν άμεση επικοινωνία.

Εικόνα από το Canva.com

  1. Διαλειτουργική ομάδα

Σύμφωνα με τον Decker, μια διαλειτουργική ομάδα μπορεί είτε να είναι «η κύρια μορφή οργανωτικής δομής μιας εταιρείας ή μπορεί να υφίσταται ανεξάρτητα». Η ιδιαιτερότητα αυτής της ομάδας είναι ότι κάθε μέλος έχει εξειδίκευση σε διαφορετικό τομέα. Ο Decker σημειώνει ότι οι διαλειτουργικές ομάδες «προσφέρουν τεχνική ή επαγγελματική αριστεία».

  1. Ηγετική ομάδα

Μια ομάδα στην οποία ένα σύνολο ατόμων αποτελεί τον ηγέτη. Ο Decker εξηγεί ότι η ομάδα επωφελείται από τις ιδιότητες και τη διαφορετικότητα κάθε μέλους. Υπογραμμίζει, επίσης, ότι σε αυτόν τον τύπο ομάδας είναι πιθανές οι «συγκρούσεις προσωπικοτήτων».

  1. Αυτοδιοικούμενη ομάδα

Οι αυτοδιοικούμενες ομάδες έχουν πολλή αυτοπεποίθηση και αυτονομία. Τα μέλη τους μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις μεμονωμένα και να συντονίζονται.

Εικόνα από το Canva.com

Εικόνα από το Canva.com

  1. Παραδοσιακή ομάδα

Σε αυτό το είδος ομάδας, ο ηγέτης έχει, σύμφωνα με τον Decker, «την απόλυτη ισχύ και εξουσία». Τα μέλη της είναι πολύ πειθαρχημένα αλλά, από την άλλη, δεν μπορούν να είναι αυτόνομα.

  1. Άτυπη ομάδα

Σύμφωνα με τον Decker, οι άτυπες ομάδες «εξελίσσονται εκτός της τυπικής οργάνωσης λόγω των κοινών αναγκών ή συμφερόντων των ατόμων». Σε αυτόν τον τύπο ομάδας είναι υψηλά τα επίπεδα επικοινωνίας και κατανόησης, καθώς τα μέλη της μοιράζονται τις ίδιες ιδέες και ενδιαφέροντα.