Θέμα 3 Ιδιότητες της επιτυχημένης ομάδας

Στη μελέτη περίπτωσής τους, οι Tarricone και Luca (2002) συνοψίζουν τις ιδιότητες της επιτυχημένης ομαδικής εργασίας:

  1. Κίνητρο και αφοσίωση για την επιτυχία της ομάδας και τους αμοιβαίους στόχους της
  2. Αλληλεξάρτηση
  3. Διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμός
  4. Αποτελεσματική επικοινωνία και ανατροφοδότηση
  5. Συγκεκριμένοι ρόλοι για κάθε μέλος της ομάδας
  6. Αφοσίωση στις διαδικασίες της ομάδας, ηγεσία και υπευθυνότητα