Temat 2: Rozpoznawanie różnych rodzajów zarządzania / struktur prawnych

Przedsiębiorstwo Społeczne w Europie to dynamiczny, zróżnicowany i przedsiębiorczy ruch obejmujący dążenie do nowych modeli biznesowych, które łączą działalność gospodarczą z misją społeczną i promują wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.
Rys. 2 identyfikuje „narodowe rodziny” przedsiębiorstw społecznych w całej Europie, ich definiujące cechy oraz ekosystem, w ramach którego ma miejsce rozwój przedsiębiorstwa społecznego. Chociaż w całej Europie obserwuje się zarówno rosnące zainteresowanie, jak i zbieżność poglądów na temat definiujących cech przedsiębiorstwa społecznego, rozumienie i podejście do przedsiębiorstwa społecznego różnią się znacznie w poszczególnych krajach (a czasem nawet w ich obrębie).
Nie ma jednej formy prawnej dla przedsiębiorstw społecznych. Wiele przedsiębiorstw społecznych działa w formie spółdzielni socjalnych, niektóre są zarejestrowane jako spółki prywatne z ograniczoną odpowiedzialnością, inne są wzajemnymi spółkami, a wiele z nich to organizacje non-profit, takie jak towarzystwa zapomogowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje wolontariackie, charytatywne czy fundacje. Pomimo swojej różnorodności, przedsiębiorstwa społeczne działają głównie w następujących czterech obszarach:

  • Integracja poprzez pracę – szkolenia i integracja osób niepełnosprawnych i bezrobotnych
  • Personal Health & Social Care – opieka zdrowotna, zdrowotna i medyczna, szkolenia zawodowe, edukacja,
    usługi zdrowotne, usługi opiekuńcze, usługi dla osób starszych lub pomoc dla osób w niekorzystnej sytuacji
  • Rozwój lokalny obszarów w niekorzystnej sytuacji – przedsiębiorstwa społeczne na odległych obszarach wiejskich,
    programy rozwoju/rewitalizacji sąsiedztwa na obszarach miejskich, pomoc rozwojowa.
  • Inne – w tym recykling, ochrona środowiska, sport.
Rysunek 2 . Mapa przedsiębiorstw społecznych i ich ekosystemów w Europie (Wilkinson 2015)